รีแบรนด์ SEARCHGROUP

เนื่องด้วยเว็บไซต์ https://searchgroups.co/ และ เพจเฟสบุ๊ค F3fanclub อยู่ภายใต้บริษัท เซิร์ช(ไลฟ์) จำกัด ได้ทำการรีแบรนด์และวางนโยบายด้าน ดิจิทัลคอนเทนต์ ของกลุ่มบริษัท ให้มีความเข้มข้น รวมทั้งสร้างให้ เกิดคอนเทนต์ออนไลน์ที่ซัดเจน และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งการผลิตรายการ ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเนื้อหาในแฟนเพจ และพัฒนาเนื้อหาการนำเสนอให้ เข้มข้นในทุกมิติ จึงได้มีการดำเนินการรีแบนด์ใหม่ เพื่อการพัฒนาทางด้านคุณภาพข่าว การสื่อสารและเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

จึงทำการเปลี่ยนรีแบรนด์เป็น เว็บไซต์ Searchgroup.co

และเพจเฟสบุ๊ค ข่าวสามสี

จึงเรียนมาเพื่อให้แฟนเพจได้รับทราบโดยทั่วกัน

SEARCH [L IV E]

F3FAN CLUB’S

สามลี